Den Lidende Tjeneren i Jesaja 53
"Når man taler om polemiske vers, som kirken har brukt historisk for å bevise messias verdigheten til Jesus fra Nasaret, så er det uten tvil intet annet kapittel i Bibelen, som er brukt med mer selvsikkerhet enn Jesaja kapittel 53" (Rabbi Tovia Singer).


Før de ti Bud ble gitt på Sinai – ble Israel fortalt at de skulle være et ”Kongedømme av Prester” 2. Mosebok19:3-6:Da Moses steg opp til Gud, ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs ætt og kunngjøre for Israels folk: Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og hvordan Jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til Meg. Dersom dere nå vil lytte til Mine ord og holde Min pakt, så skal dere være Min eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er Min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for Meg."

 

Jesaja 61:6-9Men dere skal kalles Herrens prester og tjenere for vår Gud. Dere skal leve av folkenes rikdom og overta deres skatter. Dere skal få dobbelt igjen for deres skam. De som ble vanæret,skal nå juble over sin lodd.Dobbel arv skal de få i landet,evig glede skal de ha. «Jeg er Herren, som elsker rett og hater ran og urett. I troskap vil Jeg gi dem lønn og slutte en evig pakt med dem. Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene, deres etterkommere blant folkene. Alle som ser dem, skal sanne at de er en ætt som Herren har velsignet.»

 

Jesaja 42:1-9Se, Min tjener som Jeg støtter, Min utvalgte som Jeg har behag i.Jeg har lagt Min Ånd på ham, han skal bringe retten ut til folkene. Han skal ikke skrike og ikke rope og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slokke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen, før han har utbredt retten på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære.

Så sier Herren Gud,
som skapte himmelen og spente den ut og bredte ut jorden med alt som gror der, Han som gir livspust til menneskene på jorden, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene. Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengslet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet. Jeg er Herren, det er Mitt navn. Jeg gir ikke Min ære til andre og ikke Min pris til gudebilder. Det som ble forutsagt, er kommet, nå kunngjør Jeg nye ting. Før de ennå spirer fram, lar Jeg dere få høre om dem.”

Jesaja 49:3,5-6 "Og Han sa til mig: Du er Min tjener, du er Israel, på hvem Jeg vil åpenbare Min herlighet. «Og nå,» sier Herren, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel hos ham– jeg er æret i Herrens øyne, min Gud er blitt min styrke, «det er ikke nok at du er Min tjener som skal reise opp igjen Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så Min frelse kan nå til jordens ende.»

 

Jesaja 60:1-4Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, Hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen.”

Sakarja 8:13,23Likesom dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du Juda-ætt og du Israels-ætt, skal dere bli til en velsignelse når Jeg frelser dere. Så frykt ikke, men fatt mot! Så sier Herren, Allhærs Gud: I de dager skal ti menn av alle tungemål og folk gripe fatt i kappefliken til én jødisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

 

4. Mosebok 18:1Herren sa til Aron: Du og dine sønner og din fars ætt skal bære ansvaret for synder mot helligdommen. Og du skal sammen med dine sønner bære ansvaret for synder mot prestetjenesten.”

 

Jesaja 2:2-5I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov (Toraen) skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjærog spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Herrens lys!”

Salomos Ordspråk 6:23 For budet er en lykt og læren (Toraen) et lys, refsing og tukt er en vei til livet.”


Til nasjoneneJesaja 43:8-9Før fram dette folket som er blindt, enda det har øyne, disse som er døve, enda de har ører. La alle folkeslag komme sammen og folkene samle seg! Hvem av dem kan kunngjøre slikt og fortelle oss det som før har hendt? La dem føre fram vitner, så de kan få rett! La dem høre det og si: «Det er sant!»


Til Jødene – Jesaja 43:10-12 Men dere er Mine vitner, sier Herren, og Min tjener som Jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne Meg og tro på Meg og innse at Jeg er Gud. Før Meg er ingen gud blitt til, og etter Meg skal ingen komme. Jeg, ja Jeg alene, er Herren, foruten Meg er det ingen frelser. Det er Jeg som har forutsagt dette, har brakt frelse og gjort det kjent, Jeg og ingen fremmed gud hos dere. Dere er Mine vitner, sier Herren. Jeg er Gud."


Jesaja 42:16 Jeg vil føre de blinde på en vei de ikke kjenner, lede dem på ukjente stier. Mørket foran dem gjør Jeg til lys og ulendt mark til en slette. Dette er det Jeg vil gjøre, og ingen ting skal være ugjort.”

 

Når man taler om polemiske vers, som kirken har brukt historisk for å bevise messiasverdigheten til Jesus fra Nasaret, så er det uten tvil intet annet kapittel i Bibelen, som er brukt med mer selvsikkerhet enn Jesaja kapittel 53.

 

Jesaja 53 – begynner egentlig i kapittel 52.13 t.o.m. 53.12. Totalt 15 vers. Dette kapittel bruddet er ikke Jødisk. Bruddet som vi har i våre kapitler i dag kommer hovedsakelig fra kirken. De gjorde kapittel bruddene og Jødene brakte mange av dem inn i sin Bibel. Mange av dem har likevel en mening, men dette bruddet har ingen mening. Der er ingen grunn til at 52:15 – skulle bli brutt med 53:1. Det ene følger med en gang inn i det andre. Det hele er et praktfullt konsept. Hva vi vil se er at det er en nydelig poetisk sang, det er faktisk den fjerde av fire Tjenersanger.


Jesaja 52:13-15Se, Min tjener skal ha fremgang, han skal stige, løftes og opphøyes.Likesom mange ble forferdet ved synet av ham– han var verre tilredt enn noen mannog så ikke ut som et menneske,så skal mange folkeslag undres over ham,og konger skal lukke sin munn.For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem,uhørte ting blir de vitne til.”

Lytt gratis til Rabbi Tovia Singer: The Suffering Servant of Isaiah 53 - part 1& 2: Det finnes ingen kapitler i den Hebraiske Bibelen som misjonærer henviser til med større tilfredshet enn disse velkjente versene som beskriver den lidende tjeneren. De insisterer på at hvem som helst som leser dette kapitlet vil bli overbevist om at profeten snakker om Jesus fra Nazareth. I denne todelte forelesningen, så illustrerer Rabbi Tovia Singer hvordan den fjerde tjenersangen har blitt fullstendig malplassert av disse overivrige misjonærene.


Ny artikkel: Who is God’s Suffering Servant ? The  Rabbinic interpretation of Isaiah 53 av Rabbi Tovia Singer.

Jesaja 53:1 "Hvem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft (arm) åpenbart?"

Alltid når man gransker en tekst i Bibelen, og det er veldig viktig i dette kapittelet – Jesaja 53, så må man alltid stille et spørsmål først – og dersom man ikke stiller dette spørsmålet – kaster man virkelig bort tiden. Spørsmålet du må stille først her er: Hvem taler? Dersom du ikke stiller spørsmålet, er det ingen vits å gå videre, du kan ikke en gang begynne å forstå Skriftens tekst. Du stiller alltid spørsmålet: Hvem taler?

 

Mange mennesker har lest Jesaja 53 i mange år, uten å stille spørsmålet, Hvem tror du taler? Jesaja? – altså Jesaja skriver en fortelling om de som snakker. Hvem taler? Gud? Disse to er de automatiske svarene. Det kunne ikke være Jesaja, for der er mange folk som taler. Det kan så visst ikke være Gud,– fordi Gud gjorde aldri noen synd – og han følte aldri at noen bar hans synder. Det kan umulig være Gud. Hvem taler? Israel? Nei, ikke Israel.


Hedning kongene – kongene av nasjonene er de som taler her i den messiansk tidsalder.
Nasjonenes konger/herskere taler her stivfrosne, i sin forbauselse; pga at det de ser er i sterk kontrast til det de tidligere har trodd. På forhånd kan man se at det første spørsmålet vil bli: ”Hvem ville ha trodd dette?” De er aldeles forbauset over at det Jødiske folket, som alle nasjonene sammen har foraktet, sett ned på – som har lidd overlast – til slutt blir rettferdiggjort og nyter frelsen fra Gud. Det åpenbare sjokket som hedning nasjonene vil oppleve å uttrykke i ende tiden er et vanlig tema i den hebraiske Bibelen.

 

Tenk også på at ingen steder i Tanakh forteller profetene at det Jødiske folket skal bli overrasket eller forbauset. De vil heller aldri søke etter hedningene for åndelig rettledning. Derimot så stadfester Bibelen at i ende tiden så skal 10 hedninger med ulikt språk, gripe fatt i skjortefliken til en Jøde og si, ”La oss gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere” Sakarja 8:23.


Mika 7:15-16 ”La oss få oppleve storverk som da du drog ut av Egypt. Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektige de er. De må legge hånden på munnen og stå med døve ører.”


Jesaja 41 er den første av de fire Tjenersangene. Jesaja 41:11-12 ”Se, alle som er harme på deg, blir til spott og skam. De som setter seg opp mot deg, går til grunne og blir borte. Dine motstandere finner du ikke om du leter etter dem. De som går til strid mot deg, skal gå helt til grunne.”


Jeremiah 16:19-21 "Herre, min styrke og mitt vern, min tilflukt i trengselens tid! Til deg skal folkeslag komme fra jordens ender og si: «Våre fedre arvet bare løgn, gagnløse guder som ikke kan hjelpe. Kan mennesker lage seg guder? De er jo ikke guder.» Se, derfor lar jeg dem kjenne, ja, denne gang skal de få kjenne og de skal sanne at mitt navn er Herren." 

Dette er hva hedningene skal fortelle til det Jødiske folk! Et av de klare tegn, er hva vi finner i den Jødiske skrift, er at Gud ber det Jødiske folk – at de ikke skal følge etter verdens nasjoner, for i endetiden skal de komme tilbake til dem. Så hvorfor ødelegge det og gå over til dem? Jødene er aldri anbefalt å følge verdens nasjoner – eller å følge deres religioner. Og der er en god grunn til det – for Gud vil ikke at hans folk skal bli skuffet.

 

Hvem blir identifisert som Herrens tjener i Jesaja 53? Identiteten til ”tjeneren” i profetens fjerde Tjener Sang er allerede etablert som nasjonen Israel gjennom Jesaias første tre Tjener Sanger.

 

Jesaja 41:8-9Men Israel, du min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, du ætling av Abraham, min venn! Jeg hentet deg fra jordens enderog kalte deg fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke støtt deg bort.»

 

Jesaja 44:1-2 og 21 ”Hør nå, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har utvalgt! Så sier Herren, din skaper, han som har formet deg og hjulpet deg helt fra mors liv av: Vær ikke redd, min tjener Jakob, Jesjurun, du som jeg har utvalgt! Legg deg dette på sinne, Jakob, husk det, Israel, for du er min tjener. Jeg har dannet deg, du er min tjener, Israel, du blir ikke glemt av meg.”

 

Jesaja 45:4 ”For min tjener Jakobs skyld, for Israel, som jeg har utvalgt, har jeg kalt deg og gitt deg et hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, det er ingen annen, foruten meg er det ingen Gud. Jeg har spent beltet om livet på deg, enda du ikke kjente meg, for at folk fra øst til vest skal vite at det ikke er noen ved siden av meg. Jeg er Herren, ingen annen.”

 

Jesaja 48:20 ”Dra ut fra Babylon, bort fra Kaldea! Forkynn det med jubel, rop det ut, la det nå til jordens ende: Herren har løst ut sin tjener Jakob.”

 

Jesaja 49:3 ”Han sa til meg: «Du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet.»

 

Salme 136:21-22 ”Han gav deres land til odel og eie, evig varer hans miskunn! til odel og eie for Israel, sin tjener, evig varer hans miskunn!”

 

Jeremia 30:10 ”Frykt ikke, Jakob, min tjener, mist ikke motet, Israel, lyder ordet fra Herren. For jeg berger deg fra fjerne land, og ætten din fra det landet hvor den er i fangenskap. Jakob skal få ro igjen og leve trygt, og ingen skal skremme ham.”

 

Lederne/kongene av nasjonene vil bli overrasket når de ser den siste oppreisning og frelsen av Israel.


Jesaja 53:1 "Hvem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft (arm) åpenbart?" 'Herrens arm' refererer i skriften til den åndelige og militære frelsen av Jødefolket – fra hedningene som undertrykker dem. Israels siste oppreisning og frelse – i verdens nasjoners øyne – er det sentrale tema i de siste 27 kapitlene i Jesaja. Frelsen av den plagede nasjonen i nærvær av sine forfølgere – hedning nasjonene.


Jesaja 52:9-12Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner!For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne.Hele den vide jord får sefrelsen fra vår Gud. Bryt opp, dra bort fra Babylon! Bryt opp, dra bort fra Babylon! Rør ikke ved noe urent! Gå ut av byen, gjør dere rene, dere som bærer Herrens kar! For dere skal ikke gå ut i hast og ikke dra bort som på flukt. Herren selv går jo foran dere, og sist i toget går Israels Gud.”


5. Mosebok 7:19 ”Kom i hu de store plagene som du så med egne øyne, tegnene og underne, den gang Herren med sterk hånd og utstrakt arm førte deg ut. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folkene du nå er redd for. Han skal tilmed sende skrekk og forvirring blant dem, inntil alle som er igjen eller har gjemt seg for deg, er gått til grunne.”

2 Mosebok 14:31;15:6 "Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet de Herren, og de trodde på ham og på hans tjener Moses." "Din høyre hånd, Herre, er herlig og sterk, din høyre hånd knuser fiender, Herre."

Gjennom sitt utrygge eksil, kjempet Israel som et ungt tre, som gror på uttørket land. Jesaja 53:2 ”Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av ham.”

 

Hosea 14:6-8 ”Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som oliventreet og ange som skogen på Libanon. De skal atter bo i min skygge, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, få ry som vinen fra Libanon.

 

Et ungt tre som gror på tørr grunn, har liten sjanse til å overleve. Dette har blitt sagt om nasjonen Israel gjennom hele deres lange og bitre eksil. Dette folket som så mange ganger har vært på kanten av ødeleggelse, vil bli løftet opp i den messianske tidsalder.

Verdens nasjoner foraktet, forlot og plaget Israel. Jesaja 53:3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe.”

 

Jesaja 49 er et av de mest gripende avsnitt i Bibelen og setter scenen for Jesaja 53. Versene inneholder rørende samtale mellom Israel og Gud. Som i alle Tjener Sangene refererer Jesaja til Israel som i ental. Gjennom hele kapitlet roper levningen/resten til Gud: Nasjonen føler seg sviktet, plaget og forlatt. Disse er de samme beskrivelsene av piner og plager som tjeneren gjennomgår i Jesaja 53. Som svar på deres lidelser bekrefter Gud sin kjærlighet til sin bedrøvede  og kriserammede nasjon. Hans kjærlighet til sitt folk overskrider den intense kjærligheten en mor føler for sitt diende barn.

Jesaja 54:4-7,11,14,17 ”Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære.   For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud.  

Herren kaller deg tilbake som en forlatt og sorgfull kvinne. Kan hun som var hustru fra ungdommen av, bli forstøtt? sier din Gud. 
  En liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører jeg deg hjem igjen... Du stakkar som er jaget av stormen, og som ikke finner trøst! Se, jeg gir deg en grunnvoll av edelstener, bygger din grunnmur med safirer... Du skal være grunnlagt ved rettferd. Vær trygg for trengsel – du har ingenting å frykte, og for redsel – den skal ikke nå deg... De våpen som blir smidd mot deg, skal mislykkes, alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg, skal du kunne gjendrive. Det er den lodd Herrens tjenere får, den rett jeg gir dem, sier Herren.”

 

Dersom du leser de tre første Tjener Sangene har du ikke problemer med å forstå fortellingen i den Fjerde Tjenersangen Jesaja 53. Disse fire Tjenersangene erklærer Guds suverene plan med Sin tjener Israel. Verden nasjoner vil sammen konkludere betydningen av den fjerde Tjener Sangen, som feilaktig konkluderer at Jesaja 53 refererer til deres frelser Jesus.


Jesaja 60:14-15Sønner av dem som undertrykte deg, kommer og bøyer seg dypt for deg. Alle som ringeaktet deg før, kaster seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens by,Sion, som tilhører Israels Hellige. Før var du forlatt og hatet, og ingen besøkte deg. Men nå gjør jeg deg stor for alltid, til en glede fra slekt til slekt.”

 

Jesaja 40:2Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder.”

 

Sakarja 1:15 ”…og stor er min harme mot de trygge hedningfolk, for mens jeg bare var litt harm, gjorde de ulykken større.”

 

Jesaja 52:4-5 ”For så sier Herren din Gud: I sin første tid drog mitt folk til Egypt og bodde der som innflyttere. Siden ble det uten grunn undertrykt av Assur. Og nå, lyder ordet fra Herren, hva skal jeg gjøre her, når mitt folk er bortført uten vederlag? De som hersker over det, hyler, sier Herren, og mitt navn blir hånet dagen lang.”

 

Jesaja 62:2-4,12 ”Da skal folkeslag se din rettferdighet og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn, som skal lyde fra Herrens munn. Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem som din Gud har i hånden. Du skal ikke lenger kalles «Den forlatte», og ditt land skal ikke mer hete «Ørken». Men du skal kalles «Min kjæreste», og ditt land skal hete «Hustru». For Herren skal ha deg kjær, ditt land skal bli tatt til ekte… De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Og selv skal du kalles den søkte, byen som ikke er forlatt.”


Verdens ledere innrømmer at Israel led som et resultat av nasjonenes misgjerninger.
Jesaja 53:4-5 ”Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget.

Kristen Bibel: ”Men han ble såret FOR våre overtredelser og knust FOR våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.”

*Hebrew Bible: Isaiah 53:5 "But he was pained BECAUSE OF our (the gentiles') transgressions, crushed BECAUSE OF our (the gentiles') iniquities; the chastisement of our welfare/peace (Hebr. MUSSAR SHELOMENO) was upon him, and with his wound we were healed."

"In fact, it was our diseases he bore, our pains from which he suffered; yet we regarded him as punished, stricken and afflicted by God. But he was wounded because of our crimes, crushed because of our sins; THE DISCIPLINING THAT MAKES US WHOLE fell on him, and by his bruises we are (were) healed."

Pga viktigheten av den pågående, evig aktuelle, soningen til Jesus, så er den Kristne Bibelen feilaktig oversatt fra hebraisk ”with his bruises (wounds) we are healed” i presens. I virkeligheten, så snakker nasjonene her om Israels lidelser i fortiden, derfor skal verset leses: ”we were healed”

Når kristne forfulgte Jødene i Jesu navn – syndet de? Gode kristne ville svare – Ja, de som forfulgte Jødene i korsfarerdagende - syndet stort. Hva vil de si i ende tiden? I tidens ende vil de innse, at grunnen til hvorfor det Jødiske folk har hold ut lidelse, forfølgelse, smerte og uønsket død, er ikke på grunn av deres synd av å fornekte og drepe Jesus, men derimot som et resultat av verdens synd.

Når hedning kongene syndet, hva gjorde de? De straffet og forfulgte Jødene, det var deres synd. Hvem led som et resultat av denne synd? Det Jødiske folk. Og dette skal bli deres erkjennelse i tidens ende. ”Nå innser vi at det Jødiske folks lidelser, var et resultat av vår synd, ikke av deres synd – at de drepte Jesus, ikke av deres synd av a fornekte Hans sønn. De gjorde ikke det. Det er tydelig for oss nå at det Jødiske folk har lidd, og når de gjorde det – led de på grunn av våre synder.” Når vi syndet – forfulgte vi Jødene. Hvem led som følge av denne forfølgelse? Det Jødiske folk.

 

”Derfor skal du tale profetisk om Israels jord og si til fjellene og haugene, til bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud: Se, jeg taler i min brennende iver og harme, fordi dere må tåle andre folks spott. Derfor sier Herren Gud: Jeg løfter min hånd og lover at de folkene som bor omkring dere, skal bære sin vanære. Men dere, fjell i Israel, skal få grener og bære frukt for Israel, mitt folk. For de kommer snart! Se, jeg kommer til dere og vender meg til dere; nå skal dere bli dyrket og tilsådd… Jeg lar deg ikke lenger høre spott fra folkeslagene, du skal ikke lenger måtte bære folks forakt,..” (Esekiel 36:6-9,15).

Jeremia 30:8-13 Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, at jeg bryter åket på deres nakke og sliter lenkene i stykker. De skal ikke trelle for fremmede lenger, men de skal tjene Herren sin Gud og David, sin konge, som jeg vil oppreise blant dem. Frykt ikke, Jakob, min tjener, mist ikke motet, Israel, lyder ordet fra Herren. For jeg berger deg fra fjerne land, og ætten din fra det landet hvor den er i fangenskap. Jakob skal få ro igjen og leve trygt, og ingen skal skremme ham. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg.

Jeg gjør ende på alle de folkeslag
som jeg har spredt deg iblant; men deg gjør jeg ikke ende på. Jeg tukter deg bare med måte, men lar deg ikke helt slippe straff. Så sier Herren: Ubotelig er din skade, ulegelig ditt sår. Ingen fører din sak. Det er ikke legedom for ditt verkesår,
huden vil ikke gro over det.”

Tjeneren kommer mellom og ber for hedningenasjonene, Jesaja 53:6: ”Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.”

 

Jeremia 29:7 ”Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel.”

Levningen av Israel gikk til sin massakre, som lam til slakteren, Jesaja 53:7: ”Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.”

 

Salme18:28 ”For du frelser de hjelpeløse, men ydmyker dem som har stolte øyne.”

 

Selv om Bibelen uttrykkelig og gjentatte ganger beskriver det jødiske folket som hardt rammet og foraktet av hedning nasjonene, så er der ikke en klar referanse til messias som hardt rammet eller foraktet noen steder i den Jødiske skrift.

 

Salme 44:12-15, 23 Du har overgitt oss som slaktefe og spredt oss blant folkeslagene. Du har solgt ditt folk til spottpris, du tok ikke stor betaling for det. Du gjør oss til hån for våre grannefolk, til spott og spe for dem som bor omkring oss. Du gjør oss til et ordtak blant folkene, lar folkeslag riste på hodet av oss… Men for Din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer.”

 

Salme 44 beskriver den desperate tilstand den rettferdige levningen i Israel befinner seg i. Legg merke til hvordan språket som er brukt her beskriver tilstanden til det Jødiske folk som parallell til Jesaja 53. Som nevnt overfor; hvorfor er det ikke en klar referanse til messias' lidelse eller død noen steder i hele de Jødiske skriftene? Du kan se bort fra den kristne Bibelen.


Esekiel 34:15-16 ” Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud. De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og sterke vil jeg vokte og gjete på rett vis.”

Sakarja 11:4-5,7 Så sier Herren min Gud: «Gjet slaktesauene!» Kjøperne slakter dem uten å føle skyld, selgerne sier: «Velsignet er Herren, jeg er blitt rik!» og deres egne gjetere skåner dem ikke... Så gjette jeg slaktesauene for sauehandlerne.”

Kristen Bibel Jesaja 53:8 ”Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet HAM? ”

Hebrew Bible:
“From imprisonment and from judgement he is taken, and his generation who shall tell? For he was cut of from the land of the living; because of the transgression of my people, a plague befell (Hebr. lamo) THEM.”

Merk: Profetens bruk av ordet (heb: lamo) ”them” som et pronomen på tjeneren utgjør et monumentalt problem for kristne oversettere som er forpliktet til å få Jesus til å passe inn i Jesaja 53. Poetisk, så snakker profeten ofte om den Jødiske nasjon i ental for å fremheve nasjonens spesielle felles skjebne. Profetene snakker aldri om et individ i flertall. Derfor avslører bruken av det hebr. ordet LAMO ”them” at tjeneren i Jesaja 53 ikke er et enkelt individ. Den kristne Bibelen løser dette problemet med å oversette feil (heb: lamo) ”them” som ”Han” i ental. 


Gjennom sitt farlige eksil, så har det Jødiske folk lidt martyrdom. Jesaja 53:9. Her taler den Allmektige: And he gave his grave to the wicked, and to the wealthy with his kinds of deaths (b’mosov), because he committed no violence, and there was no deceit in his mouth. (Let’s get Bibl. in-depth studyguide).

 

Kristen Bibel: ”De gav ham en grav blant ugudelige, hos en rik mann, da han var død, enda han ikke hadde gjort noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn.”

 

”Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn.”

 

Som det har blitt gjort i tidligere vers så er flertall referanse gjort om til ental av kristne oversettere. Det hebraiske ordet b’mosov er flertall – og korrekt oversatt menes det ”deaths” (mange døde) I den kristne Bibelen oversettes det med ”død” for å skjule identiteten til tjeneren som det Jødiske folk.


Sefanja 3:12-20 som en parallell til Jesaja 53: ”Jeg lar det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn, de som er igjen av Israel. De gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikefull tale finnes i deres munn. De går på beite og hviler trygt, det er ingen som skremmer dem.

Bryt ut i jubel, Sions datter,
Israel, rop av fryd! Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort.

Herren, Israels konge, er hos deg,
du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den dagen skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.

Jeg frir deg fra den dagen da du må tåle spott
Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget deg. Da berger jeg de haltende og fører de bortdrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry over hele jorden, der de er blitt vanæret. På den tid fører jeg dere hjem, da skal jeg samle dere. For jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden, når jeg like for øynene på dere
vender deres lagnad, sier Herren." 

Jesaja 45:18-25 Ja, så sier Herren, himmelens skaper, han, den eneste Gud, som skapte jorden og formet den og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der: Jeg er Herren, det er ingen annen. Jeg har ikke talt i det skjulte, et sted i det mørke land. Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: «Søk meg i det øde og tomme!» Jeg, Herren, taler sannhet og forkynner det som rett er.

 

Kom nå sammen, tre fram i lag, dere som har sluppet fra folkeslagene. De skjønner ingenting, de som bærer sine gudebilder av tre og ber til en gud som ikke kan frelse. Ta til orde, legg saken fram, ja, bare rådslå sammen! Hvem har kunngjort dette på forhånd og forkynt det for lenge siden? Er det ikke jeg, Herren? Det fins ingen Gud foruten meg, ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jeg har sverget ved meg selv, et sannhetsord har gått ut fra min munn, et ord som jeg ikke tar tilbake: Hvert kne skal bøye seg for meg, hver tunge skal sverge meg troskap. Om meg skal de si: «Bare hos Herren er frelse og kraft.» Skamfulle skal de komme til ham, alle som brenner av harme mot ham. Ved Herren skal hele Israels ætt få rettferd og juble av glede.”

Jesaja 53:10 Yet it pleased the LORD to crush him by disease; to see if his soul would offer itself in restitution, that he might see his seed, prolong his days, and that the purpose of the LORD might prosper by his hand: (Hebrew Bible)

 

Merk forskjellen: " Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. (Bibelen.no)


1. Mos. 15:2-4 ” En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor.» Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus skal arve mitt hus. Meg har du ikke gitt barn,» sa Abram, «og en trell i mitt hus kommer til å arve meg.

Da kom Herrens ord til Abram, og det lød så: «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving.»   Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli.» Jesaja 53:10 lover at tjeneren skal  etterkommere og leve lenge.

Here comes the kicker! Spenn fast sikkerhetsbeltet… I dette verset er tjeneren lovet langt liv og etterkommere. Fra deres kristologiske posisjon sier Kristne at Jesaja 53 taler om Jesus. Der er likevel mange måter å bevise fra dette kapittelet at Jesaja refererer til Israels rettferdige levning og ikke til den Kristne messias.

 

For kirken så vil dette verset presentere mange problemer. Til å begynne med så hadde ikke Jesus biologiske barn. Det Hebraiske ordet zerah (seed) som er brukt her, kan bare referere til biologiske barn, når det er brukt i forbindelse med en persons barn. Aldri metaforiske barn, slik som disipler, eller åndelige barn. Det Hebraiske ordet som kan referere til metaforiske barn er ben.

I følge kirken så døde Jesus da han var mellom 30-40 år. Bare halvdelen av en livslengde, som er erklært av Kong David. Tydeligvis, Jesus ble verken velsignet med barn, og han ble heller ikke velsignet med et langt liv. Kristne løser dette problemet med å forklare at Jesus hadde et langt liv i oppstandelsen, hvor han lever for evig. Slik kan man argumentere at han hadde et langt liv.

 

Denne responsen hjelper lite for å løse deres problem. Til å begynne med så er de Hebraiske ordene ya’arich yamim (langt liv) i dette verset, verken ment, eller referert til et evig liv som ikke har noen ende, men en forlengelse av dager som kommer til en ende. Disse hebraiske ordene er derfor aldri brukt i Tanach til noen som skal leve for evig.

Ordene ya’arich yamim
fremkommer flere steder i de Jødiske Skrifter, inkludert i 5. Mosebok 17:20, 25:15, Ordspråkene 28:16 og Predikantens Bok 8:13. I hvert av disse versene refererer disse versene til et utvidet dødelig liv, ikke til et evig liv. Når de Jødiske Skrifter taler om et evig gjenoppstått liv, slik som i Daniel 12:2, så er de Hebraiske ordene som er brukt l’chayai olam.

 

Der er flere problemer ved dette verset. Kristne forsvarer ivrig Treenigheten. Dette prinsippet fremholder at Jesus ikke bare var et menneske, men faktisk Gud manifestert i kjød og den andre personen i den treenige guddom. Og dette er ingen liten sak i den Kristne teologi.

 

For å få en bedre forståelse av denne doktrinen, må vi gå tilbake til Kirkemøtet i Nicea, hvor det hele begynte. Dette kirkemøtet, satt sammen av Keiser Konstantin i 325 C. E., var det viktigste i kirkehistorien, med hensyn til både omfang og fokus. Luther kalte det ”den mest hellige / åndelige rådsforsamling.” Ved kirkemøtet i Nicea ble det erklært at Jesus var av den samme substans (Gresk: homousios) som vår Far. I hovedsak, i forhold til den kristne tro, Jesus delte et vesen med vår Far, og i full guddommelighet. Denne doktrinen sier ikke at Jesus var halvt menneske og halvt Gud. Men, i det originale språket ved denne grunnleggende Kristne trosbekjennelse, er han ” God of God, Light of Light, very God of very God…”

 

Når man tenker etter, hvordan kan Gud være lovet evig liv? Selv om Kristne vil argumentere med at denne velsignelsen i 53:10, refererer til tiden etter Jesus’ antatte gjenoppstandelse, hvordan kan Gud love seg selv, eller gi seg selv noe for den saks skyld? Dessuten, hvordan kan Gud bli lovet lang levetid, når han er evig? Løftet om langt liv er aldri gitt til en guddommelig skapning noen steder i den Jødiske skrift, bare til en dødelig. Dessuten, hvorfor taler Gud til Seg Selv?

 

Til slutt, så er det avgjørende for de som er interessert i å bemektige seg med en klar forståelse av Jesaja 53, å lese nøye gjennom de omkringliggende kapitlene. Konteksten i Jesaja 53 åpenbarer med en gang, at profeten taler om Israel som nasjon i ental. Det er uheldig at så få kristne er så lite kjente med Jesaja 52 og 54. Derimot så er de veldig kjente i Jesaja 53.

Konsekvensen av så ubalansert kunnskap er veldig stor.

 

Den Allmektige lover den angrende – langt liv og Guddommelig makt: Deuteronomy 30:8-10, 19-20  " You shall return and obey the voice of the LORD, and do all his mitzvot which I command you this day. The LORD your God will make you plenteous in all the work of your hand, in the fruit of your body, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your ground, for good: for the LORD will again rejoice over you for good, as he rejoiced over your fathers; if you shall obey the voice of the LORD your God, to keep his mitzvot and his statutes which are written in this book of the law; if you turn to the LORD your God with all your heart, and with all your soul...I call heaven and eretz to witness against you this day, that I have set before you life and death, the blessing and the curse: therefore choose life, that you may live, you and your seed; to love the LORD your God, to obey his voice, and to cleave to him; for he is your life, and the length of your days; that you may dwell in the land which the LORD swore to your fathers, to Avraham, to Yitzchak, and to Ya`akov, to give them. (Hebrew Names Version)

 

Tjeneren oppreiser/rettferdiggjør nasjonene med sin ”kunnskap” Jesaja 53:11: " He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied: by the knowledge of himself shall my righteous servant justify many; and he shall bear their iniquities" (Hebrew Names Version).

Jesaja 45:25 ”In the LORD shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.”

Med sin “kunnskap”? I kristen teologi så var det ikke Jesus’ kunnskap som rettferdiggjorde verden. Det var hans blod. Jesaja snakker heller ikke om en korsfestet messias i kp. 53. Profeten refererer til den Allmektiges tjener Israel (og eller deres messias), som med sin kunnskap bekrefter til verden at der er ingen gud eller frelser ved siden av Israels Gud (Jesaja 43:10-11,15, 46:5,9, 48:12, Hosea 13:4).

 

4. Mosebok 18:1,23 ”Herren sa til Aron: Du og dine sønner og din fars slekt etter deg skal bære straffen/ansvaret for synder mot helligdommen. Du og dine sønner etter deg skal bære straffen/ansvaret for synder mot prestetjenesten deres. Det er levittene som skal gjøre tjeneste ved telthelligdommen og bære straffen /ansvaret for deres (israelittenes) synder. Dette er en evig ordning gjennom alle slekter.”

 

”Jeg tok levittene ut fra de andre israelittene og overga dem til Aron og sønnene hans. De skal tjene israelittene i telthelligdommen og gjøre soning for dem, så det ikke skal komme ulykke over israelittene om de kommer for nær helligdommen” (8:19). Tempelet vil bli gjenoppbygd og ofringene gjenopptatt i den messianske tidsalderen.

 

Jesaja 43:10-11 " Men dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og innse at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. Jeg, ja jeg alene, er Herren, foruten meg er det ingen frelser."

 

Mandatet for å rettferdiggjøre verden er ikke en oppgave for et helt folk. Israels levning vil være rettferdig. Det er med andre ord de troende Jødene – som lever etter Toraen: ”De kloke skal skinnesom den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid” (Daniel 12:3).

 

Isaiah 60:21-22 " Your people also shall be all righteous; they shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. The little one shall become a thousand, and the small one a strong nation; I, the LORD, will hasten it in its time" (Hebrew Names Version).

 

Isaiah 53:12 " Therefore, I will allot him a portion in public, and with the strong he shall share plunder, because he poured out his soul to death, and with transgressors he was counted, and he bore the sin of many, and interceded for the transgressors"  (Let’s get Bibl. in-depth studyguide)
 

Esekiel 34:27, 29-30 "Trærne på marken skal bære frukt; jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i landet. De skal sanne at jeg er Herren, når jeg bryter i stykker stengene på deres åk og berger dem fra folk som holder dem i trelldom… Da gjør jeg i stand en hage som blir til berging for dem. Nå skal ingen i landet rives bort av sult, og de skal aldri mer tåle spott fra de andre folkene. Da skal de sanne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israel, sier Herren Gud.

 

Jes. 60:1-4 " Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på armen.
*Vi syndet ved å påføre Israel straff. Slik forfølgelse er ofte beskrevet som ”Gud’s straff” (Jesaja 10:5, Habakkuk 1:12, 5. Mosebok 32:29-31), for Han sa at det vill skje; forbannelsene, dersom de brøt Hans pakt (3 Mosebok 26, 5 Mosebok 28).

Solomons Straff: ”Min sønn (SOLOMON, fra det hebraiske navnet SHELOMOH, som kommer fra det hebraiske ordet SHALOM ”fred”), forakt ikke Herrens formaning (Hebr. MUSSAR, mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, refser han, slik en far gjør med en sønn han har kjær” (Salomos ordspråk 3:12).

”Og du (Israel) skal vite i ditt hjerte at Herren din Gud vil oppdra (tukte) deg som en mann oppdrar sin sønn. Da skal du også holde Herren din Guds bud så du går på hans veier og frykter ham.” (5 Mosebok 8:2,5-6). Se også 2 Mosebok 4:22-23, Hosea 11:1-4, Jeremia 31:9, Job 5:17-18.

Fienden ville komme for å teste Davids Hus, for å se om de ville følge Guds Torah (1 Kingebok 11:4-25). ”For gjennom dem skal Israel settes på prøve: Vil de eller vil de ikke holde seg til Herrens vei og gå på den, slik som fedrene deres har gjort?» (Dommerne 2:22).

Salme 89:31-33 ”Dersom sønnene hans (David) forlater min lov og ikke følger mine bud, hvis de vanhelliger mine forskrifte og ikke holder mine påbud, da straffer jeg deres lovbrudd med stokk, deres synd med slag.”Dette sa profeten Nathan til David når det gjaldt Solomon:  II Samuel 7:14 ” Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker.”

Jesaja Kpt. 10 lærer oss at nasjonene som Gud sender mot Israel, er ingenting annet en Guds ”prylestokk” MUSSAR SHELOMENOH, brukt som et middel for å oppnå et spesielt mål; for å bringe oss tilbake til Gud og følge Hans Torah (Jesaja 27.4-5), for når det er gjort, så skal Han ta hevn over nasjonene (Jesaja 10:5-26, 17:12-14). Det finnes mange profetier om nasjonenes ødeleggelse i endetiden.

Når nasjonene har fullført sin tjeneste, som er å skape en slik frykt blant israelittene, at de ville ydmykes, angre og vende tilbake til Gud, så ville Sennacherib (eller Gog Magog) Guds ”øks og sag” som Han bruker til å straffe, bli ”hugget ned” pga sin arroganse, ”For han har sagt: «Dette har jeg gjort med min sterke hånd og i min visdom, for jeg er klok. Jeg flyttet folkenes grenser og plyndret skattene deres, med makt har jeg drevet innbyggerne ut...” (Jesaja 10:13-14). Se Ezekiel 38:12-13, 36:2,5, Psalms 83.