1. Mosebok 17:7-25 "Jeg oppretter en pakt...
mellom Meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, EN EVIG PAKT. Jeg vil være Gud for deg og for dine ætlinger etter deg. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan-landet, gir Jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og Jeg vil være deres Gud.’’


Så sa Gud til Abraham: ’’Du skal holde Min pakt, både du og dine etterkommere fra slekt til slekt. Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom Meg og dere og etterkommerne dine: Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom Meg og dere. I slekt etter slekt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres når det er åtte dager gammelt... Slik skal Min pakt vise seg på kroppen deres, en evig pakt. Men den mann som er uomskåret, som ikke har fått forhuden skåret bort, han (den sjelen) skal utryddes av sitt folk (åndelig eksisjon); for han har brutt Min pakt.”

Jeg vil opprette Min pakt med ham (Isak), EN EVIG PAKT for hans ætt etter ham. Abraham selv var 99 år da han ble omskåret. Og Ismael, hans sønn, var 13 år da han ble omskåret." 1. Mosebok 21:4 "Og han omskar Isak da han var åtte dager, som Gud hadde pålagt ham."

 

Vil forby omskjæring av gutter: Omskjæring av gutter er vanlig blant muslimer og jøder i Norge, og hvert år blir flere hundre spedbarn omskåret. – Friske spedbarn utsettes for både smerte og risiko for komplikasjoner helt unødig, sier Trond Markestad, leder for Rådet for legeetikk og professor i barnesykdommer, til NRK. – Inngrepet er smertefullt, og det er smertefullt etterpå. Mange smågutter i Norge omskjæres uten bedøvelse, men selv med smertelindring er det galt å omskjære friske barn. Det har ingen medisinsk begrunnelse, og det strider dermed mot medisinsk etikk, sier professoren (ABCNyheter, 6. august 2010). Ingen leger kan tvinge hverken Jøder eller Muslimer til å bryte Guds pakt med Abraham og hans etterkommere.


Omskjæringen og De Fem Mosebøkene må også bli sett som den eldste pakt på eiendom av land; Gud gav landet Israel til Abraham, Isak og Jakob og deres etterkommere for alltid (1. Mosebok 22:1-18, 24:60, 26:1-6, Kpt. 28). Toraen definerer grensene for landet, og betingelsene for Israels eierforhold er overholdelse av Guds bud (5. Mosebok Kpt. 11).

Gud gjorde også en evig pakt med kong David, fordi David baserte sitt eget liv og sitt hus på Toraens leveregler. (2 Samuelsbok 23:1-7, Salme 89:4-5). I løpet av dette siste eksilet, så er Israel helt sikre på at Gud vil holde sine løfter til David.

Salme 89:29-33 ”Min troskap mot ham bevarer Jeg for evig, Min pakt med ham skal stå ved lag. Hans ætt vil Jeg alltid holde oppe, hans trone så lenge himmelen er til. Dersom hans sønner (Salomo) forlater Min lov (den muntlige og skriftlige Torah) og ikke vandrer etter Mine bud (mishpaim), hvis de ringeakter Mine forskrifter (chukot) og ikke holder Mine påbud (mitzvot), da straffer Jeg dem med riset for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning.” See ogå 2 Samuels Bok 7:14.

Salme 89:34-35 ”Men Min miskunn tar Jeg ikke fra ham, Min trofasthet svikter Jeg ikke. Jeg vil ikke vanhellige Min pakt og ikke endre det Jeg har talt.”

Jesus fra Nazareth kan derfor umulig være Messias, fordi ”han opphevet loven med dens bud og forskrifter” (Efeserne 2:15). ”...det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss...” (Kolosserne 2:14). ”...den nye pakt i mitt blod...” (Lukas 22:20). ”Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven” (Romerne 7:6, Hebreerne 9:15-17). ”Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte” (Hebreerne 8:13, 7:18-19).

LISTEN FOR FREE: The Law of Moses and the New Covenant: Were the Mitzvoth (commandments), transmitted by Moses, intended by God to be observed for all time, or temporarily? Missionaries contend that Jews no longer need to keep the mitzvoth because Jesus fulfilled them, and we are now under the New Covenant. Are these claims valid?

http://www.outreachjudaism.org/biblical.html


Sakarja 9:11 "Ja, for ditt paktsblods skyld vil jeg la dine fanger slippe ut av brønnen som det ikke er vann i."

Alle Jødene vil være beskyttet og har gjort seg fortjent til å bli tatt ut av landflyktighet, eksil (den ”tørre brønnen, graven”) på grunnlag av Omskjærings Pakten (1 Mosebok Kpt. 17) og Pakten som Gud gjorde med Israel på Sinai, 2 Mosebok 24:3-8:

”Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig: «Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde.» Så skrev Moses opp alle de ord Herren hadde talt. Neste morgen stod han tidlig opp og bygde et alter like ved fjellet og reiste tolv steinstøtter for de tolv Israels-stammene. Siden sendte han ut noen unge israelitter. De bar fram brennoffer og slaktet okser til måltidsoffer for Herren.

Moses tok halvparten av blodet og helte det opp i skålene; den andre halvparten stenket han på alteret. Så tok han paktsboken og leste den opp for folket, og de sa: «VI VIL VÆRE LYDIGE OG GJØRE ALT det Herren har sagt.» Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa: «Dette er blodet som hører til den pakten Herren slutter med dere på grunnlag av alle disse ordene.»

Den ”tørre brønnen, graven og det mørke fangehullet" er stedet uten Torah kunnskap. Vann, melk og vin, etc., er en metafor for Torah kunnskap (Jesaja 55:1-5, 1 Mosebok 49:8-12).

Jesaja 42:6-7 Jeg, Herren, har kalt deg (Jesaja, Messias, Israel (49:1-6) i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene. Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengslet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet." ”Fengselet” er eksilet, landflyktighet, som kan være fysisk, eller enda verre, mentalt eller åndelig.

Påbudet om omskjæring er ikke blant de universelle budene i Toraen, men det er det eksklusive merket og symbolet til Israels barn. Etterkommerne av Ishmael føler seg også bundet av budet om omskjæring, selv om det ikke gjøres på samme tid og måte som Jakobs etterkommere gjør det.


Kristendommen presenterer seg selv som en ”ny fase” i åpenbaringen som begynte med Abraham, der den opprinnelige pakten eller ”Det Gamle Testamentet” med Abraham og hans biologiske etterkommere, markert ved omskjæring, ble ”erstattet” av en ”ny pakt,” ”Det Nye Testamentet” med hele menneskeheten – som ikke krever omskjæring. Det var avskaffelsen av omskjæring som satte segl på kristendommens brudd med Moses’ Torah, som slår fast at 1. Mosebok 17:14: ”Men den mann som er uomskåret, som ikke har fått forhuden skåret bort, han (den sjelen) skal utryddes av sitt folk (åndelig eksisjon); for han har brutt Min pakt.”

Og Ezekiel 44:9 sier: ”Så sier Herren Gud: Ingen fremmed som er uomskåret på hjerte og lem, får komme inn i Min helligdom (Tempelet), ingen av de fremmede som bor blant israelittene.”

Jeremiah 9:24-25 ”Dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da Jeg vil hjemsøke alle disse som er omskåret: Egypt, Juda, Edom, Ammon, Moab... For alle de andre folkene er uomskåret på kroppen, men hele Israels ætt er uomskåret på hjertet.” Det fysiske tegnet er ikke nok, en Jøde må være åndelig distinkt også.

5. Mosebok 30:4-6 ”Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre vant, og du skal vinne det igjen... Da skal Herren din Gud omskjære deg og dine etterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve.”

Man utrykker kjærlighet til Gud ved å utføre Hans bud med glede. Se også 5. Mosebok 4:27-31 og Esekiel Kpt. 36, der Gud gir Israel et nytt hjerte og en ny ånd/sjel. Ezekiel Kpt. 34:23-31, Kpt. 36 og 37 er Israels gjenreisnings kapitler. "Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få Min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger Mine forskrifter og tar vare på Mine lover, så dere lever etter dem" (Esekiel 36:26-27).

 

– Jødene hindrer omskjæringsforbud: Omskjæring ville vært forbudt om bare muslimer gjorde det, mener professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, som mener man trår mer forsiktig overfor jøder enn muslimer i Norge (ABCNyheter, 6. august 2010).

 

Da Gud etablerte den evige pakt med Abraham, så lovte Gud at det Jødiske folk aldri vil bli ødelagt (1 Mosebok 17:7).

 

Siden Muslimene hevder at Islam er Abraham’s religion så må de stå for Koranens manglende formaning til Muslimer til at de må ære det evige påbudet til Abraham, - at alle hans mannlige etterkommere må bli omskåret på den åttende dagen. 1. Mosebok 21:3-5 "Abraham gav sønnen som han hadde fått med Sara, navnet Isak.Og han omskar Isak da han var åtte dager, som Gud hadde pålagt ham."

 

3. Mosebok 12:3 "Den åttende dagen skal guttens forhud skjæres av."

 

Anne Sender, forstander i Det Mosaiske Trossamfund, mener det ville vært et større traume for et jødisk barn å ikke få være med på denne pakten. ”Vi henter inn en spesialutdannet person til å gjøre dette, og det er alltid lege til stede. Det skjer den åttende dagen etter fødsel, da nervene ikke er fullt utviklet, og det er minst smertefullt...” De to hoved koaguleringsfaktorene prothrombin og vitamin K når ikke topp nivå i blodet før den åttende dagen. Prothrombin nivået er normalt ved fødselen, faller til et lavt nivå de neste dagene, for så å stige til et normalt nivå i slutten av den første uken. Det er vel ikke akkurat tilfeldigheter som har gjort at omskjæringsritualet ble satt til den åttende dagen av Moseloven.

 

Der finnes ingen tydelig referanse i hele Koranen, som påbyr Muslimer å utføre omskjæring, spesielt på den åttende dagen. Innen Islamsk tradisjon så varierer alderen for omskjæring fra region til region, og fra familie til familie. Omskjæring blir utført så tidlig som fra den syvende dagen og helt frem til puberteten. Noen Islamske kilder anbefaler også omskjæring av jenter, en særskilt grotesk og umenneskelig handling, - som ikke har noen plass i Abrahams religion.

 

Forsvarer omskjæring av gutter: Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge sier han er sjokkert over at leger vil forby omskjæring av gutter og mener utspillet er et angrep på trosfriheten. Man kan ikke sette likhetstegn mellom omskjæring av jenter, som er et klart overgrep, med noe som ledende helseorganisasjoner anbefaler. Han mener legene angriper religionsfriheten med utspillet. – Dette er en viktig, religiøs tradisjon for muslimer og jøder, sier han (ABCNyheter, 7. august 2010).

 

Den Hebraiske Måneden Elul:Tirsdag kveld-onsdag 10.-11. august 2010  er den første dagen i denne måneden. På denne dagen så steg Moses for tredje gang opp på Sinai, for et 40 dager langt opphold. De førti dagene ender på Yom Kippur (den 10. Tishri), da han mottok det andre settet med stentavler etter at han oppnådde Guds forsoning med Israel etter at de syndet med gullkalven.

 

I våre dager så er også disse førti dagene en tid for favør, en tid for å søke Kongens gunst og velvilje. Jesaja 55:6-7 ”Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil Han vise barmhjertighet, til vår Gud, for Han er rik på tilgivelse.”

 

Jesaja 59:20-21 ”Han kommer til Sion som forløser, til alle dem av Jakobs ætt som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren. Dette er den pakt som Jeg vil slutte med dem, sier Herren: Min Ånd er over deg, og Mine ord (Toraen, 5. Mosebok 3011-14, Josva 1:8) som Jeg har lagt i din munn, skal aldri, fra nå og til evig tid, vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren.” 

 

Jeremiah 31:31-34 ”Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt (BRIT CHADASHA)  med Israels ætt og Judas ætt,... Nei, slik er den pakten Jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge Min lov (Torah) i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne Meg, både små og store, sier Herren. For Jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd.” Disse versene erklærer tydelig at Gud vil fornye Sin pakt med Israels Hus (de Tapte stammene) og med Judas Hus (Jødene) i ende tiden. Brit Chadasha er en hebraisk variant av det Nye Testamentet som  bl.a. brukes av messianske kristne Jøder.

 

Det hebraiske ordet BRIS i Jeremia 31:31 betyr ikke en ny Bibel, et Nye Testamentet, eller henviser til et nytt frelses program eller Torah. Ordet bris refererer alltid til et løfte eller en kontrakt. Denne pakten ble gjort med det jødiske folk mens de enda var i ørkenen før de ble brakt inn i Løftes Landet. Det er et fundamentalt prinsipp i Jødedommen at Toraen og dens bud, forskrifter og regler aldri vil bli forandret, foreldet eller gjort ugyldig, slik de kristnes Nye Testamente hevder. 5. Mosebok 29:29" Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid, for at vi kan holde alle budene i denne loven." Toraen sier igjen og igjen at det er en evig lov for alle generasjoner. Ved å utføre budene og leve etter Toraens Instruksjon - så kunngjør man troen i sitt hjerte.

 

Has God Divorced Israel? What is the Meaning of the 'New Covenant' Promised in Jeremiah?

 

http://www.outreachjudaism.org/jeremiah31.html

 

En Jødisk guttebaby går inn i den evige pakt på den åttende dagen. Da trer han inn i en religion som er grunnlagt på en tro som mirakuløst nok har overlevd - til tross for et par tusen år med jødehat og iherdige forsøk på erstatningsteologi og avskaffelse av Jødedommen. Filipperne 3:2-3 "Hold øye med hundene (Jødene), med de onde arbeiderne, de som skamskjærer seg. For det er vi (de kristne) som er de omskårne, vi som gjør vår tjeneste ved Guds Ånd; vi har vår ros i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til noe menneskelig."

 

Bris Milah: Beautiful or Barbaric? Is circumcision a barbaric ritual that harms a child physically? Or is it a deep meaningful act that has both spiritual and medical benefits? http://www.aish.com/jl/l/48959461.html

 

Når Toraen taler om å komme nær til Gud, så sier den at vi må fjerne forhuden (orlah) fra våre hjerter, 5. Mosebok 10:16 ”Omskjær nå deres hjerter og vær ikke lenger så stridlynte!” Se også Jeremia 4:1-4.

 

3. Mosebok 26:40-45 "Da skal de (alle stammene) bekjenne sine egne og fedrenes misgjerninger, at de handlet troløst mot Meg og satte seg opp mot Meg. Derfor vil også Jeg sette meg opp mot dem og føre dem til fiendeland. Da skal deres uomskårne hjerte bøye seg (deres hovmodige hjerter blir ydmyke), og da skal de få bøte for sin misgjerning. Så vil Jeg komme i hu Min pakt med Jakob og Isak og Abraham, og landet vil Jeg også komme i hu. Men de må først dra bort fra landet, så det kan ta igjen sine sabbatsår, mens det ligger øde etter dem. Og de må bøte for sin skyld, fordi de foraktet Mine lover og viste motvilje mot Mine forskrifter. Men selv da, når de er i fiendenes land, vil Jeg ikke støte dem bort og vise motvilje mot dem. Jeg vil ikke gjøre ende på dem og ikke bryte Min pakt med dem. For Jeg er Herren deres Gud. Til beste for dem vil Jeg komme i hu pakten med fedrene, som Jeg førte ut av Egypt rett for øynene på folkeslagene, fordi Jeg ville være deres Gud. Jeg er Herren."


Shofaren lyder i dag og hver eneste dag, unntatt på Sabbaten, frem til en dag før Rosh Hashanah, for å minne oss på at vi må vende tilbake til Gud og forberede oss  til de kommende dagene med dom. Fra i dag og frem til Hoshanah Rabbah, den syvende og siste dagen av Løvhyttefesten, dagen for Shmini Atzeres, så er det vanlig å lese Salme 27 ”Herren er mitt lys og min frelse,..” hver eneste dag.

 

Elul: A Time to Reflect http://www.ou.org/chagim/elul/rchelul.htm